Giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện & hiệu quả

FIFO LIFO là gì?

FIFO LIFO là gì?

FIFO LIFO là gì?

29/05/2014
|
0 Bình luận
|

1. FIFO Phương pháp chi phí hàng tồn kho

Định nghĩa: FIFO, viết tắt của “first-in-first-out” là một phương pháp kiểm kê chi phí trong đó giả định rằng các mục hàng hoá nhập trước được xuất trước. Như vậy, hàng tồn kho vào cuối năm bao gồm hàng hoá được nhập gần đây nhất. FIFO là một trong những phương pháp được sử dụng để xác định chi phí hàng bán cho một doanh nghiệp.

Ví dụ: Dưới đây là chi phí hàng tồn kho được tính bằng cách sử dụng phương pháp FIFO

Giả sử một sản phẩm được thực hiện trong ba lô trong năm. Các chi phí và số lượng của mỗi lô là:

Đợt 1: Số lượng 2.000 sp, Chi phí để sản xuất $ 8000
Đợt 2: Số lượng 1500 sp, Chi phí để sản xuất $ 7000
Đợt 3: Số lượng 1700 sp, chi phí để sản xuất $ 7700

Trong năm, bạn chỉ bán được 4000 trong số 5200 đơn vị trong năm, sau đó tính toán các chi phí cho mỗi đơn vị sp cho mỗi lô:

Đợt 1: 8000/2000 = 4
Đợt 2: 7000/1500 = 4,667
Đợt 3: 7700/1700 = 4,529

Vì vậy, đối với 4000 đơn vị sp đã bán, sử dụng FIFO, ta có:

2000 đơn vị đầu tiên được bán từ đợt đầu tiên với giá thành là $ 4 cho mỗi đơn vị sp.
1500 đơn vị tiếp theo được bán ra từ lô thứ hai có giá thành là $ 4,667 cho mỗi đơn vị.
Và 500 đơn vị cuối cùng được bán từ lô thứ ba có giá thành là $ 4,529.

Tính giá trị hàng tồn kho của 1200 đơn vị sp còn lại từ lô thứ ba theo FIFO sẽ là: $ 4,529 * 1200 = $ 5.434,8. Các đơn vị sp này sẽ bắt đầu bán vào năm sau.

2. Phương pháp chi phí hàng tồn kho LIFO (Last-In-First-Out)

Định nghĩa: LIFO, viết tắt của “last-in-first-out” là một phương pháp kiểm kê chi phí trong đó giả định rằng các đơn vị sp cuối cùng nhập kho là đơn vị sp đầu tiên được bán ra trong niên độ kế toán . Như vậy, hàng tồn kho vào cuối năm bao gồm các sp hàng hóa được nhập kho vào đầu năm, chứ không phải ở cuối năm. LIFO cũng là một trong những phương pháp được sử dụng để xác định chi phí hàng bán cho một doanh nghiệp.

Ví dụ: Đây là chi phí hàng tồn kho được tính bằng cách sử dụng phương pháp LIFO

Giả sử một sản phẩm được thực hiện trong ba đợt trong năm. Các chi phí và số lượng của mỗi lô là:

Đợt 1: Số lượng 2.000 đơn vị, chi phí để sản xuất là $ 8000
Đợt 2: Số lượng 1500 đơn vị, chi phí để sản xuất là $ 7000
Đợt 3: Số lượng 1700 đơn vị, chi phí để sản xuất là $ 7700

Giả sử bạn bán được 4000 trong số 5200 đơn vị sản xuất trong năm.

Sau đó tính toán các chi phí mỗi đơn vị trong mỗi lô hàng là:

Đợt 1: 8000/2000 = 4
Đợt 2: 7000/1500 = 4,667
Đợt 3: 7700/1700 = 4,529

Vì vậy, sử dụng LIFO đối với 4000 đơn vị đã bán:

1700 đơn vị đầu tiên được bán từ lô cuối cùng giá thành là $ 4,529 cho mỗi đơn vị
1500 đơn vị tiếp theo được bán ra từ lô thứ hai có giá thành là $ 4,667 cho mỗi đơn vị
800 đơn vị cuối cùng được bán từ đợt đầu tiên có giá thành là $ 4

Chi phí của 1200 đơn vị còn lại tồn kho từ lô hàng đầu tiên có giá thành là $ 4 mỗi đơn vị. Tính giá trị hàng tồn kho tính theo LIFO sẽ là: 1200*4 = $ 4800.

3. Sự khác biệt

Một sự khác biệt nhỏ nhưng đáng kể giữa FIFO và LIFO là tính toán có thể được nhìn thấy trong các ví dụ:

– Khi giá tăng, kết quả phương pháp FIFO trong tổng số thấp hơn giá vốn hàng bán. Điều này là do khi lạm phát xảy ra, các mặt hàng đầu tiên được bán đã được mua lại với giá thấp hơn. Điều này làm tăng thu nhập ròng mà kết quả trong thuế TNDN nhiều hơn. Trong trường hợp của phương pháp LIFO, hàng bán đắt hơn. Việc tính toán cho giá vốn hàng bán cao hơn trong ví dụ FIFO. Do đó, sử dụng một phương pháp LIFO chi phí hàng bán cao hơn kết quả thu nhập thấp và các doanh nghiệp sẽ nộp thuế ít hơn, tuy nhiên lợi nhuận cao hơn sau đó.

– Phương pháp LIFO có thể nặng nề hơn về các yêu cầu lưu trữ hồ sơ so với FIFO. Điều này là do các hồ sơ liên quan đến hàng tồn kho cũ có thể được lưu giữ trong thời gian dài sẽ không bình thường so với sử dụng FIFO.

– Một nhược điểm để LIFO là định giá hàng tồn kho có thể không đáng tin cậy khi hàng tồn kho là sp cũ và có giá trị lỗi thời với giá.

– Mặc dù có một số vấn đề LIFO vẫn còn phổ biến với các công ty vì các khoản tiết kiệm thuế thực hiện từ việc giảm thu nhập ròng từ một chi phí cao hơn vốn hàng bán theo tính toán của Mỹ.

– Sự khác biệt giữa FIFO và LIFO tính toán được gọi là dự trữ LIFO. Dự trữ LIFO đại diện cho số tiền thu nhập đã nhận được hoãn thuế thông qua việc sử dụng LIFO.

4. Cân nhắc

Hiện nay Mỹ và Nhật Bản là hai nước duy nhất còn sử dụng phương pháp LIFO. Doanh nghiệp châu Âu đã tìm thấy FIFO sự thuận lợi và coi nó như là một phương pháp chính xác hơn. Trong khi LIFO là một phương pháp kế toán được công nhận ở Mỹ, Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế ( IASB) cũng không chấp nhận việc sử dụng LIFO. IASB đã xuất bản Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế, một tập hợp các chuẩn mực kế toán phát triển và trên đường trở thành một tiêu chuẩn quốc tế.

FIFO và LIFO phương pháp kế toán được sử dụng để xác định giá trị hàng tồn kho không bán được, giá vốn hàng bán và các giao dịch khác như việc mua lại cổ phiếu cần phải được báo cáo vào cuối niên độ kế toán. FIFO là viết tắt của nhập trước, xuất trước, có nghĩa là hàng hóa là chưa bán được là những hàng hoá nhập gần đây còn tồn kho. Ngược lại, LIFO là nhập sau, xuất trước, có nghĩa là hàng hóa nhập gần đây nhất là là hàng hoá được bán ra đầu tiên nên hàng tồn kho là những hàng hoá được nhập kho trước nhất. Theo tiêu chuẩn IFRS, pp kế toán LIFO không được phép áp dụng, vì vậy nó ít phổ biến hơn FIFO, tuy nhiên nó cho phép doanh nghiệp xác định giá trị hàng tồn kho thấp hơn trong thời kỳ lạm phát.

So sánh biểu đồ

FIFO LIFO
Là viết tắt của Nhập trước- xuất trước Nhập sau – xuất trước
Hàng tồn kho chưa bán được là Hàng hóa mua vào gần đây nhất. Hàng hoá mua vào lúc ban đầu.
Các hạn chế GAAP hoặc IFRS không hạn chế sử dụng FIFO; cả hai cho phép sử dụng phương pháp kế toán này IFRS không cho phép sử dụng LIFO cho kế toán.
Ảnh hưởng khi lạm phát Nếu giá tăng, các mặt hàng mua đầu tiên là rẻ hơn. Điều này làm giảm giá vốn hàng bán theo FIFO và làm tăng lợi nhuận. Do vậy việc nộp thuế thu nhập cũng lớn. Giá trị hàng tồn kho cũng cao hơn. Nếu giá tăng, sau đó các mặt hàng mua vào gần đây với giá đắt hơn.Điều này làm tăng chi phí vốn hàng bán theo LIFO và làm giảm lợi nhuận ròng. Do vậy, việc doanh nghiệp nộp thuế thu nhập sẽ thấp hơn. Giá trị hàng tồn kho cũng thấp.
Ảnh hưởng khi giảm phát Với kịch bản lạm phát, lợi nhuận kế toán (và do đó thuế) thấp nếu sử dụng pp FIFO trong một thời kỳ giảm phát. Giá trị tồn kho hàng tồn kho sẽ thấp hơn. Ngược lại, sử dụng LIFO cho thời kỳ giảm phát kết quả là cả lợi nhuận kế toán và giá trị hàng tồn kho là cao hơn.
Hồ sơ lưu Kể từ khi các mặt hàng lâu nhất được bán ra đầu tiên, số lượng hồ sơ phải duy trì ít. Kể từ khi các mặt hàng mới nhất được bán đầu tiên, còn các mặt hàng lâu đời nhất có thể vẫn còn  tồn kho trong nhiều năm. Điều này làm tăng số lượng hồ sơ phải được duy trì.
Biến động Chỉ có các mục mới nhất vẫn còn trong hàng tồn kho và chi phí là gần đây. Do đó, không có sự gia tăng bất thường hoặc giảm giá vốn hàng bán. Hàng hóa từ nhiều năm trước đó có thể vẫn còn trong hàng tồn kho.Bán chúng có thể dẫn đến sự gia tăng bất thường hoặc giảm giá vốn hàng bán.