Giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện & hiệu quả

2 là quá ít mà 4 là quá nhiều, 3 là vừa đủ

2 là quá ít mà 4 là quá nhiều, 3 là vừa đủ

2 là quá ít mà 4 là quá nhiều, 3 là vừa đủ

08/10/2014
|
0 Bình luận
|

Số “3” chỉ sự may mắn, hoàn hảo hay tròn đầy. Nhiều tôn giáo đã coi số “3” là con số thần linh. Ngoài ra nó còn được coi là con số của vũ trụ vì tính phổ biến trong hầu hết mọi mặt của tự nhiên, đời sống con người.

Ở đây chúng ta xem xét số “3” ở góc độ liên quan đến kinh doanh.

Bên trong mỗi người chủ doanh nghiệp

Doanh nhân: người biết cách biến những điều bình thường thành cơ hội đặc biệt.

Doanh nhân luôn hướng về tương lai.

Nếu không có doanh nhân, thì không có sự đổi mới.

Nhà chuyên môn: người thực hiện công việc.

Nhà chuyên môn sống trong hiện tại.

Nếu muốn công việc được thực hiện đúng, thì phải tự làm.

Bên trong mỗi doanh nghiệp

Hệ thống cứng: là những thứ vô tri vô giác

Hệ thống mềm: là những thứ sống động hoặc những ý tưởng

Hệ thống thông tin:thông tin về sự tương tác giữa hệ thống cứng và hệ thống mềm.

Bên trong mỗi công việc kinh doanh

Lợi nhuận = Doanh thuChi phí

Số lượng x Đơn giá bán = Doanh thu

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + Chi phí lao động trực tiếp + Chi phí gián tiếp = Tổng chi phí

Phân tích lợi nhuận trong mối quan hệ với doanh thu và chi phí không chỉ giúp doanh nghiệp đánh giá tổng quát quá trình kinh doanh, kết quả kinh doanh và các nhân tố đã ảnh hưởng đến tình hình thực hiện lợi nhuận mà còn là phương pháp phân tích dựa trên những dữ liệu mang tính dự báo, phục vụ cho các quyết định quản trị trong lĩnh vực điều hành hiện tại và hoạch định kế hoạch tương lai.

Quang Ngọc