Giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện & hiệu quả

Bảo hành bảo trì

Quy trình hỗ trợ khách hàng được thực hiện tuần tự theo 6 bước

 • 1Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ

  - Đối tượng được hỗ trợ: Là khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của CÔNG SỞ XANH có liên quan trực tiếp đến nội dung yêu cầu hỗ trợ.

  - Phạm vi hỗ trợ: Dịch vụ mà khách hàng bị ảnh hưởng.

  - Thời hạn hỗ trợ: 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ. Trường hợp các sản phẩm, chương trình, dịch vụ có quy định thời hạn hỗ trợ riêng thì áp dụng theo quy định đó.

  - Nơi tiếp nhận: Yêu cầu hỗ trợ có thể được thực hiện qua các hình thức sau:

  + Trung tâm hỗ trợ khách hàng CÔNG SỞ XANH địa chỉ theo website: http://congsoxanh.com/vi/dich-vu/bao-hanh-bao-tri.

  + Email: info@congsoxanh.com

  + Hotline (+84) 97 567 4781.

  Trường hợp loại hình yêu cầu hỗ trợ có ghi cụ thể hình thức thì áp dụng theo hình thức đó.

  - Khi tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ: Bộ phận hỗ trợ khách hàng có trách nhiệm gửi thông tin xác nhận việc tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ.

  - Khách hàng phải cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của bộ phận hỗ trợ khách hàng.

 • 2Phân tích, đánh giá sơ bộ

  Sau khi tiếp nhận, bộ phận hỗ trợ khách hàng có thể gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với khách hàng về các vấn đề liên quan tạo điều kiện cho quá trình xử lý, hỗ trợ khách hàng.

 • 3Trao đổi bộ phận liên quan
  (Bộ phận hỗ trợ khách hàng).
 • 4Tổng hợp thông tin
  (Bộ phận hỗ trợ khách hàng).
 • 5Trả lời khách hàng

  - Thời hạn trả lời: 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ. Trường hợp các sản phẩm, dịch vụ có quy định thời hạn giải quyết yêu cầu hỗ trợ riêng thì áp dụng theo quy định đó.

  - Nguyên tắc trả lời:

  + Tùy từng trường hợp trả lời theo các hình thức khác nhau: văn bản, email, điện thoại.

  + Trả lời cho người yêu cầu hỗ trợ.

 • 6Bổ sung yêu cầu hỗ trợ

  - Việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu hỗ trợ bổ sung sẽ tuân theo các quy định, quy trình như yêu cầu hỗ trợ mới.

  - Khi phát sinh yêu cầu hỗ trợ bổ sung thì thời hạn trả lời được tính lại từ đầu.

 • Kết thúc

  Yêu cầu hỗ trợ đã được giải quyết.

Hỗ trợ khách hàng

Quý vị đang có nhu cầu được hỗ trợ từ đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.
Hãy gửi lại thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ liên lạc lại với quý vị để giải quyết vấn đề được nhanh chóng nhất (hoàn toàn MIỄN PHÍ).

Tên của bạn (yêu cầu)

Địa chỉ Email (yêu cầu)

Điện thoại (yêu cầu)

Đơn vị (yêu cầu)

Chức danh (yêu cầu)

Nội dung yêu cầu hỗ trợ

Đính kèm tập tin (Chấp nhận file có kích thước dưới 2MB & loại file .pdf, .doc .docx, .xls, .xlsx, .txt)